Mục Lục Sưu Tầm Âm Thanh BGM ,BGS,ME,SE Cho RPG

1 . Âm Thanh

Âm Thanh Trận Đánh  
Bộ Thứ Nhất

Link Tải Nguyên Bộ
Mật Khẩu Giải Nén
RPGMAKERVN

2.Bộ Thứ 2

Link Tài Nguyên Bộ
Mật Khẩu Giải Nén
RPGMAKERVN


Âm Thanh Map
1.Bộ Thứ Nhất Đền Thờ

Link Tải Bộ Này
Mật Khẩu Giải Nén
RPGMAKERVN


2.Bộ Nhạc Thứ 2

Link Tải Bộ Này
Mật Khẩu Giải Nén
RPGMAKERVN
3.Âm Thanh Khu Vực

Link Tải Bộ Này

4.Nhạc Cho Tiêu Đề

Link Tải Bộ Này

5.Nhạc Event
Nghe Mẫu 1 bài do lỗi nên chỉ nghe trc 1 bài

Link Tải Đầy Đủ

6.Nhạc Kinh DịLink Tải Bộ Này
Mật Khẩu Giải Nén
RPGMAKERVN

>>>Truy Cập Mục Lục 2 Vào Đây

1 nhận xét:

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib