[RPGMV] Event NamesYêu Cầu Khi Làm
+ Biết Gắn PLugin ( Vào Xem )
+ Plugin Event Names ( Lấy Plugin ) 
Bắt Đầu Làm Nào
Plugin này khá đơn giản cho anh 
Các lệnh của nó dùng trong comment nhé 
Các lệnh như sau
Lệnh Thứ nhất Hiện tên event trên map cái này nó sẽ hiện tên như hình dưới 

<EventNameText: TEXT>
Text là bạn là bạn ghi tên event mún hiện trên map
1 số lệnh bổ sung cho lệnh này là
<EventNameFont: FONT>
<EventNameFontSize: SIZE>
Trong đó Font là tên font cho tên event
size là kích thước font chữ hiện lệnh 
Vd kết hợp 3 lệnh như dưới hình dưới 

Lệnh Thứ 2 hiện 1 ảnh trên đầu 1 event 
 Lệnh Là
<EventNamePicture: NAME, WIDTH, HEIGHT>
Name Là tên hình ảnh mún hiện ( hình ảnh bạn để trong img/pictures )
WIDTH , HEIGHT Chiều rộng, độ cao ( bạn nên để 30,30 như hình dưới )
kèm theo lệnh <EventNameRange: RANGE>
RANGE là phạm vi PHẠM VI ( có thể để 3 như hình dưới )
Vd
Mình tặng Ae vài ảnh hiện trên event nhé

Thank You

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Liên Hệ Hỗ Trợ

Họ Và Tên:

E-mail: *

Nội Dung Bạn Yêu Cầu : *

RPG MAKER VN © 2017 - Nhóm RPG MAKER VN, Được Tài Trợ Bởi Templatelib